مؤسسه تخصصی امام سجاد (ع)، در راستای اهداق آموزشی خود کتابهای متعدد آموزشی و تبلیغی را چاپ و به جامعه علمی و عمومی ارائه داده است. برای تهیه کتابها با مؤسسه تماس بگیرید. اینجا