گزارش تصویری زیر بخشی از فعالیتهای مؤسسه تخصصی امام سجاد (ع) در سالهای گذشته است. در گزارشهای بعدی فعالیتهای سالهای جدید را نیز مشاهده فرمایید.