سوالات را دانلود نموده، بعد از پاسخ در یک برگه A4 ، نام و نام خانوادگی و شناسه طلبگی خود را بالای برگه نوشته و به شناسه https://eitaa.com/mtsajjad_ir  در ایتا یا شناسه @mtsajjad در سروش ارسال نمایید.

دریافت سوالات