آرم3لیست زیر اسامی ثبت نام کنندگانی است که می توانند در آزمون کتبی شرکت نمایند. لذا می بایست تا تاریخ 30 اردیبهشت برای دریافت کارت ورود به جلسه به محل مؤسسه مراجعه فرمایند.