کارگاه فقه عملی پنجشنبه ها با حضور استاد دارینی برگزار می شود. در این کارگاه مهمترین مسائل فقهی به صورت کاربردی بحث و بررسی می شود.