به حول و قوه الهی کتاب مفردات قرآن تالیف شد. کتاب حاضر، حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران مؤسسه تخصصی امام سجاد (علیه السلام) است که طی چندین ماه تلاش جدی، به ثمر نشسته است. لغات قرآن بر اساس سطح طلاب پایه اول به بعد نگارش یافته و از سه منبع اصلی مفردات راغب، قاموس قرآن و المیزان استفاده شده و از ترجمه های دیگر نیز برای روان نمودن ترجمه لغات استفاده شده است.