باسمه تعالی

پذیرش در رشته های تخصصی موسسه، 3 مرحله اساسی دارد: 1. قبولی در آزمون کتبی (به جز داوطلبان با معدل بالای 18) 2. قبولی در مصاحبه علمی و عمومی 3. شرکت در کارگاه کوتاه مدت آموزشی پژوهشی.

اسامی پذیرفته شدگان سال تحصیلی جدید (1400-1399) را در این صفحه ببینید.

رشته تفسیر و معارف قرآن (سطح 2و3 پیوسته)

قبول شدگان در آزمون کتبی و معدل 18
قبول شدگان در مصاحبه علمی عمومی پذیرفته شده نهایی (بعد از کارگاه)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

رشته علوم و معارف حدیث (سطح 2و3 پیوسته)

قبول شدگان در آزمون کتبی و معدل 18
قبول شدگان در مصاحبه علمی عمومی پذیرفته شده نهایی (بعد از کارگاه)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

رشته تخصصی تفسیر تربیتی (سطح 4)

قبول شدگان در آزمون کتبی و معدل 18
قبول شدگان در مصاحبه علمی عمومی پذیرفته شده نهایی (بعد از کارگاه)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.