فصلنامه پژوهشی مبین در راستای ارتقای نشر علوم و معارف قرآن و حدیث اقدام به چاپ مقالات علمی پژوهشی می نماید لذا از کلیه دانش پژوهان محترم در این حوزه دعوت می شود برای ارسال مقالات علمی _پژوهشی خود به آقای صداقتی مراجعه نمایند.